Yesports嘅Finance 101系列嚟到第四集啦😆!今次我哋都係講Finance但係Spice it Up加入咗玄學嘅元素😉!究竟玄學同金融之間有啲咩關係呢🧐🧐?古語有云“一命二運三風水”,流年同你嘅五行可能會影響你嘅投資方向😟?來年又會有啲咩行業會旺呢?想知多啲就記得留意Yesports Channel 聽日禮拜五下晝5:15同嘉賓Sam同你揭曉啦🥳🥳