Yesports Webinar – Financial 101 – 玄學與金融的關係-Finance with Metaphysics (ft. Sam)

#YesportsWebinar Yesports嘅Finance 101系列嚟到第四集啦!今次我哋都係講Finance但係Spice it Up加入咗玄學嘅元素!究竟玄學同金融之間有啲咩關係呢?古語有云“一命二運三風水”,流年同你嘅五行可能會影響你嘅投資方向?來年又會有啲咩行業會旺呢?想知多啲就記得留意Yesports Channel 聽日禮拜五下晝5:15同嘉賓Sam同你揭曉啦! Youtube: Twitch: https://www.twitch.tv/yesportsasia Facebook:...