fbpx

Yesports Webinar – Financial 101 – 玄學與金融的關係-Finance with Metaphysics (ft. Sam)

#YesportsWebinar Yesports嘅Finance 101系列嚟到第四集啦????!今次我哋都係講Finance但係Spice it Up加入咗玄學嘅元素????!究竟玄學同金融之間有啲咩關係呢?????????古語有云“一命二運三風水”,流年同你嘅五行可能會影響你嘅投資方向?????來年又會有啲咩行業會旺呢?想知多啲就記得留意Yesports Channel 聽日禮拜五下晝5:15同嘉賓Sam同你揭曉啦????????! Youtube:https://youtu.be/udoyXU6oC24Twitch:https://www.twitch.tv/yesportsasiaFacebook:https://www.facebook.com/yesports.asia/Bilibili:http://live.bilibili.com/22268328. #yesports #talents #stream #live #finance #hongkong #metaphysics #talk #twitch #youtube #esports #fengshui